Natječaji Radovi na investicijama i održavanju

Želite primati obavijesti o novim natječajima?
Prijavite se na newsletter:

Izrada projektne dokumentacije, te usluga pripreme i prijave projektnog prijedloga na natječaj, te projektantski i stručni nadzor

Projektnim zadatkom predviđa se ugradnja novog sustava visokoučinkovite kogeneracije, te zamjena postojeće toplovodne infrastrukture novom.
Opći ciljevi su prijava projektnog prijedloga na natječaj za program sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru.
Projektnu dokumentaciju Investitor će snositi u svom trošku, jer je u prethodne tri godine iskoristio potpore koje su definirane prema Uredbi „de minimis“.
Nakon prihvaćanja projektnog prijedloga od strane ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE) i fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti (FZOEU), investitor će donijeti odluku za izvođenje radova.

1. Naručitelj: PLAVA LAGUNA d.d. za ugostiteljstvo i turizam iz Poreča, R. Končara br. 12.
2. Predmet nadmetanja:
2.1. Izrada projektne dokumentacije, projektantski i stručni nadzor
Lokacija: Objekti Naručitelja u Umagu.
3. Ponuda treba biti sastavljena prema dokumentaciji za nadmetanje, te prema uputama navedenim u općim i posebnim uvjetima Naručitelja. Ponuditelji se mogu nadmetati za sve radove ili samo za pojedinu vrstu radova.
4. Dokumentaciju za nadmetanje zainteresirani ponuditelji mogu otkupiti i preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 09,00 – 14,00 sati, nepovratnom uplatom na IBAN Naručitelja broj HR1623400091100017577 (poziv na broj: OIB ponuditelja), na adresi PLAVA LAGUNA d.d. – Sektor za razvoj, Tehnički odjel, Rade Končara 12, HR – 52440 Poreč.
Cijena dokumentacije za radove svake podtočke iz točke 2. ovog nadmetanja iznosi 100,00 (slovima: sto) kuna.
5. Ponude se dostavljaju na adresu PLAVA LAGUNA d.d. – Sektor za razvoj, Tehnički odjel, Jadranska 66, HR – 52470 Umag, n/r Goran Ivanušec.
Krajnji rok primitka ponuda za radove navedene u podtočkama točke 2. je 14. kolovoza 2018. godine, do 12.00 sati.
6. Nepotpune ponude kao i ponude koje pristignu nakon roka neće se uzeti u razmatranje. Ukoliko na nadmetanje pristigne samo jedna ponuda i ista udovoljava traženim uvjetima, ista će se smatrati punovažećom.
Sve troškove sudjelovanja u postupku nadmetanja snose ponuditelji.
7. Na temelju prethodno utvrđenih kriterija, komisija Naručitelja će slobodnom ocjenom odabrati najpovoljniju ponudu. Pri tome zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu ili dio ponude, da poništi nadmetanje u bilo koje vrijeme kao i da odbije ponude prije njihovog razmatranja, bez obveze obrazloženja za takvo postupanje i bez obveze da ponuditeljima nadoknadi bilo kakve troškove ili štetu.
O ishodu nadmetanja sudionici će biti obavješteni nakon okončanja postupka i provedene analize svih pristiglih ponuda.
8. Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom u vremenu od 09,00 – 14,00 sati na tel. broj 099 399 6238

Za pristup dokumentaciji natječaja, morate imati lozinku. Lozinku dobivate nakon što uplatite trošak za dokumentaciju, te na kontakt adresu natječaja pošaljete e-mailom potvrdu plaćanja i zahtjev za dobivanje lozinke uz naznaku za dokumentaciju kojeg natječaja (točke natječaja) tražite lozinku.

  1. 1. Uplatite naknadu za natječajnu dokumentaciju.
  2. 2. Pošaljite nam potvrdu uplate izahtjev za dobivanje lozinke uz naznaku natječaja.
  3. 3. Unesite dobivenu lozinku i preuzmite dokumentaciju.