Natječaji Radovi na investicijama i održavanju

Želite primati obavijesti o novim natječajima?
Prijavite se na newsletter:

Javni natječaj radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za izvedbu radova na rekonstrukciji hotela i turističkog naseljaLaguna Park

PLAVA LAGUNA d.d. Poreč objavljuje javni natječaj radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za izvedbu radova na rekonstrukciji hotela i turističkog naselja Laguna Park. 

1.Investitor: PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, 52440 Poreč, Rade Končara br. 12.

2. Predmet natječaja: IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH, GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKIH I INSTALATERSKIH RADOVA, RADOVA NA OPREMANJU TE DRUGIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI HOTELA I TURISTIČKOG NASELJA LAGUNA PARK U POREČU.

3. Svrha natječaja: Odabir najpovoljnijeg ponuditelja/izvođača radova.

4. Ponuda treba biti sastavljena na hrvatskom jeziku prema natječajnoj dokumentaciji, te prema uputama navedenim u Općim i tehničkim uvjetima za rekonstrukciju hotela i  turističkog naselja Laguna Park.

5. Ponuda se može podnijeti za:

5.1.   cjelokupan projekt rekonstrukcije hotela i turističkog naselja, ili

5.1.1. zonu A – hotel i sport,
5.1.2. zonu B – ‘’village’’,
5.1.3. zonu C – apartmane i vile,
5.1.4. zonu D – centralni bazenski kompleks,
5.1.5. zonu E – infrastrukturu hotela,
5.1.6. zonu F – infrastrukturu naselja,

 ili

5.2.   pojedine izdvojene cjeline radova:

5.2.1.      Instalacije vodovoda i odvodnje,
5.2.2.      Strojarske instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije,
5.2.3.      Električne instalacije jake i slabe struje, gromobrana, sustava za dojavu požara i trafostanice,
5.2.4.      Sprinkler instalacija,
5.2.5.      Strojarske i električne instalacije bazenske tehnike,
5.2.6.      Aluminijska stolarija
5.2.7.      Krajobrazno uređenje i instalacija navodnjavanja,
5.2.8.      Dizala,
5.2.9.      Tehnološka oprema kuhinja i barova,
5.2.10.  Oprema wellnessa,
5.2.11.  Interijer.

Ponuda će biti valjana samo ukoliko ista obuhvaća sve radove (stavke) navedene u cjelokupnoj dokumentaciji kada se ponuda daje za cjelokupan projekt (5.1.), odnosno sve radove (stavke) pojedine izdvojene zone (5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., i 5.1.6.) kada se ponuda daje samo za izdvojenu(e) zonu(e), odnosno sve radove (stavke) pojedine izdvojene cjeline (5.2.) ili njezine izdvojene podcjeline, ukoliko se ponuda daje samo za izdvojenu(e) cjelinu(e).

6. Natječajnu dokumentaciju zainteresirani mogu otkupiti i preuzeti počevši od 01. ožujka 2017. godine od 12.00 sati i svakim slijedećim radnim danom u vremenu od 9,00 – 14,00 sati, uz uvjet da je izvršena nepovratna uplata na žiro-račun investitora broj HR1623400091100017577 (poziv na broj: OIB ponuditelja). Dokumentaciju preuzima natjecatelj u vlastitoj režiji uz prethodnu dostavu dokaza o izvršenoj uplati, te podataka o nazivu i adresi tvrtke natjecatelja, telefonu, faxu i e-mailu kontakt osobe. Cijena dokumentacije za kompletan projekt rekonstrukcije iz točke 5.1. iznosi 3.500,00 (slovima:tritisućepetsto) kuna, za svaku pojedinu zonu iz točaka 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., i 5.1.6., 1.000,00 (slovima: tisuću) kuna, te za svaku pojedinu cjelinu radova iz točke 5.2. iznosi 700,00 (slovima: sedamsto) kuna.

7. Projektna dokumentacija koja je sastavni dio natječajne dokumentacije preuzima se u digitalnom obliku na CD-u. Svakom natjecatelju ostavlja se mogućnost da od investitora naruči izvedbenu projektnu dokumentaciju i u pisanom (tiskanom) obliku uz plaćanje dodatne naknade za isto. Izvedbena projektna dokumentacija u pisanom (tiskanom) obliku isporučuje se natjecatelju u roku 7 dana od narudžbe i dostavljenog dokaza o uplati pripadne naknade.

8. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve osobe koje su registrirane, te ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje poslova koji su predmet ovog nadmetanja.

9. Predstavljanje investitora, upoznavanje s projektom rekonstrukcije hotela i turističkog naselja Laguna Park uz njegovu prezentaciju, pojašnjenje natječajne dokumentacije uz mogućnost postavljanja pitanja od strane natjecatelja značajnih za pripremu ponude i općenito o modelu nuđenja, ugovaranja i izvođenja, za natjecatelje koji su otkupili i preuzeli natječajnu dokumentaciju, izvršit će se od strane investitora i autora projekta dana 08. ožujka 2017. godine u hotelu Laguna Park u Poreču, s početkom u 10.00 sati .

10. Radi upoznavanja sa lokacijom budućih radova, te uvida u stanje objekta predmeta rekonstrukcije za natjecatelje koji su otkupili i preuzeli natječajnu dokumentaciju, izvršit će se organizirani pregled objekta i to:

- 08. ožujka 2017. godine
- 22. ožujka 2017. godine
za svaki navedeni termin s početkom u 12.00 sati s predviđenim trajanjem do 15.00 sati, a uz pismenu najavu natjecatelja najmanje 1 (jedan) radni dan ranije.

11. Ponude se dostavljaju u dva istovjetna primjerka, a sukladno natječajnoj dokumentaciji. Svaki primjerak ponude treba dostaviti u zasebnoj zatvorenoj omotnici na kojoj treba biti naveden naziv objekta “HOTEL I TURISTIČKO NASELJE LAGUNA PARK“ s naznakom “za natječaj – ne otvarati” i dodatkom “original ponuda” odnosno “kopija ponude”. Ponude se dostavljaju na adresu PLAVA LAGUNA d.d. – Sektor za razvoj, Rade Končara 12, HR – 52440 Poreč.

Krajnji rok primitka ponuda je 04. travanj 2017. godine, do 12.00 sati, bez obzira na način dostave.

12. Nepotpune ponude kao i ponude koje pristignu nakon roka iz prethodne točke neće se uzeti u razmatranje. Ukoliko na natječaj pristigne ponuda samo jednog ponuditelja i ista udovoljava traženim uvjetima, ista će se smatrati punovažećom. Sve troškove sudjelovanja u postupku natječaja snose ponuditelji. 

13. Na temelju prethodno navedenih odredbi i kriterija iz natječajne dokumentacije, investitor će slobodnom ocjenom odabrati najpovoljniju ponudu. Investitor pri tome zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu ili dio ponude, da poništi natječaj u bilo koje vrijeme kao i da odbije ponude prije njihovog razmatranja, bez obveze obrazloženja za takvo postupanje, bez obveze omogućavanja uvida u pristigle ponude i bez obveze da ponuditeljima nadoknadi bilo kakve troškove ili štetu. O ishodu natječaja sudionici će biti obaviješteni pismenim putem nakon okončanja postupka i provedene analize svih pristiglih ponuda.

14. Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom na tel. broj 052/410-266.

PLAVA LAGUNA d.d.