Natječaji Radovi na investicijama i održavanju

Želite primati obavijesti o novim natječajima?
Na obradu osobnih podataka Plava laguna d.d. primjenjuje Pravila privatnosti koja možete pročitati ovdje.
Prijavite se na newsletter:

Javno nadmetanje za prikupljanje ponuda radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja

PLAVA LAGUNA d.d. Poreča javno nadmetanje za prikupljanje ponuda radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

1. Naručitelj: PLAVA LAGUNA d.d. za ugostiteljstvo i turizam iz Poreča, R. Končara br. 12.

2. Predmet nadmetanja:

2.1. Izvođenje radova na izgradnji novog bazenskog kompleksa sa pratećim sadržajima u autokampu Camping Park Umag

Lokacija: Objekt Naručitelja u Umagu.

3. Ponuda treba biti sastavljena prema dokumentaciji za nadmetanje, te prema uputama navedenim u općim i posebnim uvjetima Naručitelja. Ponuditelji se mogu nadmetati za sve radove ili samo za pojedinu vrstu radova. 

4. Dokumentaciju za nadmetanje zainteresirani ponuditelji mogu otkupiti i preuzeti svakim radnim danom u vremenu od  09,00 – 14,00 sati, nepovratnom uplatom na IBAN Naručitelja broj HR1623400091100017577 (poziv na broj: OIB ponuditelja), na adresi PLAVA LAGUNA d.d. – Sektor za razvoj, Tehnički odjel, Rade Končara 12,  HR – 52440 Poreč.

Cijena dokumentacije za radove iz podtočke 2.1 ovog nadmetanja iznosi 200,00 (slovima: dvjesto) kuna.

5. Ponude se dostavljaju na adresu PLAVA LAGUNA d.d. – Sektor  za razvoj, Tehnički odjel, Rade Končara 12, HR – 52440 Poreč.

Krajnji rok primitka ponuda za radove navedene u podtočki 2.1 je 17. rujan 2019. godine do 12.00 sati.

6. Nepotpune ponude kao i ponude koje pristignu nakon roka neće se uzeti u razmatranje. Ukoliko na nadmetanje pristigne samo jedna ponuda i ista udovoljava traženim uvjetima, ista će se smatrati punovažećom.

Sve troškove sudjelovanja u postupku nadmetanja snose ponuditelji.

7. Na temelju prethodno utvrđenih kriterija, komisija Naručitelja će slobodnom ocjenom odabrati najpovoljniju ponudu. Pri tome zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu ili dio ponude, da poništi nadmetanje u bilo koje vrijeme kao i da odbije ponude prije njihovog razmatranja, bez obveze obrazloženja za takvo postupanje i bez obveze da ponuditeljima nadoknadi bilo kakve troškove ili štetu.

O ishodu nadmetanja sudionici će biti obaviješteni nakon okončanja postupka i provedene analize svih pristiglih ponuda.

8.  Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom u vremenu od 09,00 – 14,00 sati na tel. broj 052/410-137 ili e-mail adresi: javno.nadmetanje@plavalaguna.com.

PLAVA LAGUNA d.d.