Natječaji Radovi na investicijama i održavanju

Želite primati obavijesti o novim natječajima?
Na obradu osobnih podataka Plava laguna d.d. primjenjuje Pravila privatnosti koja možete pročitati ovdje.
Prijavite se na newsletter:

JAVNI NATJEČAJ radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za izvedbu radova na IZGRADNJI NOVE UPRAVNE ZGRADE U POREČU

  1. Investitor: PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, 52440 Poreč, Rade Končara br. 12.
  2. Predmet natječaja: IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH, GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKIH I INSTALATERSKIH RADOVA, RADOVA NA OPREMANJU TE DRUGIH RADOVA NA IZGRADNJI NOVE UPRAVNE ZGRADE PLAVE LAGUNE D.D. U POREČU.
  3. Svrha natječaja: Odabir najpovoljnijeg ponuditelja/izvođača radova.
  4. Ponuda treba biti sastavljena na hrvatskom jeziku prema natječajnoj dokumentaciji, te prema uputama navedenim u Općim i tehničkim uvjetima za izgradnju nove upravne zgrade Plave lagune d.d. u Poreču.
  5. Ponuda se može podnijeti za:

5.1.   cjelokupan projekt izgradnje objekta, ili

5.2.   pojedine izdvojene cjeline radova:

5.2.1.       Aluminijsko-staklena fasada,

5.2.2.       Staklarski i bravarski radovi (pregrade staklene i vrata, protupožarne stijene i vrata i dr.),

5.2.3.      Uređenje čestice i prometnica (parkirališne i dr. površine),

5.2.4.      Vodovod i kanalizacija,

5.2.5.      Strojarske instalacije (grijanje, hlađenje, ventilacija i dr.),

5.2.6.       Elektro instalacije (jake i slabe struje, gromobrana, sustava za dojavu požara, trafostanice i dr.),

5.2.7.      Sprinkler instalacija,

5.2.8.      Dizala,

5.2.9.      Krajobraz (hortikultura i instalacija navodnjavanja),

5.2.10.  Namještaj i interijersko uređenje,

5.2.11.  Tehnološka oprema pripreme i posluživanja hrane.

Ponuda će biti valjana samo ukoliko ista obuhvaća sve radove (stavke) navedene u cjelokupnoj dokumentaciji kada se ponuda daje za cjelokupan projekt (5.1.), odnosno sve radove (stavke) pojedine izdvojene cjeline (5.2.) ili njezine izdvojene podcjeline ukoliko se ponuda daje samo za izdvojenu(e) cjelinu(e).

6.Natječajnu dokumentaciju zainteresirani mogu otkupiti i preuzeti radnim danom u vremenu od 9,00 – 14,00 sati, počevši od ponedjeljka 17. siječnja 2022., uz uvjet da je izvršena nepovratna uplata na žiro-račun investitora broj HR1623400091100017577 (poziv na broj: OIB ponuditelja). Dokumentaciju preuzima natjecatelj u vlastitoj režiji uz prethodnu dostavu dokaza o izvršenoj uplati, te podataka o nazivu i adresi tvrtke natjecatelja, telefonu, faxu i e-mailu kontakt osobe. Cijena dokumentacije za kompletan projekt rekonstrukcije iz točke 5.1. iznosi 2.000,00 (slovima: dvijetisuće) kuna, a za svaku pojedinu cjelinu radova iz točke 5.2. iznosi 600,00 (slovima: šesto) kuna.

7.Projektna dokumentacija koja je sastavni dio natječajne dokumentacije preuzima se u digitalnom obliku putem posebne poveznice (linka) koja će natjecateljima biti dostavljena nakon izvršene uplate iz točke 6. Svakom natjecatelju ostavlja se mogućnost da od investitora naruči projektnu dokumentaciju i u pisanom (tiskanom) obliku uz plaćanje dodatne naknade za isto. Projektna dokumentacija u pisanom (tiskanom) obliku isporučuje se natjecatelju u roku 7 dana od narudžbe i dostavljenog dokaza o uplati pripadne dodatne naknade.

8.Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve osobe koje su registrirane, te ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje poslova koji su predmet ovog natječaja.

9.Za natjecatelje koji su otkupili i preuzeli natječajnu dokumentaciju investitor zajedno sa autorom može organizirati predstavljanje projekta, upoznavanje s projektom izgradnje nove upravne zgrade Plave lagune d.d. uz njegovu prezentaciju, pojašnjenje natječajne dokumentacije uz mogućnost postavljanja pitanja od strane natjecatelja značajnih za pripremu ponude i općenito o modelu nuđenja, ugovaranja i izvođenja, kao i upoznavanje sa lokacijom budućih radova te uvida u stanje na terenu. Svoji interes za predstavljanje zainteresirani natjecatelji mogu iskazati kontaktom investitora na niže navedenu e-mail adresu do 25. siječnja 2022. godine.

10.Ponude se dostavljaju u dva istovjetna primjerka, a sukladno natječajnoj dokumentaciji. Svaki primjerak ponude treba dostaviti u zasebnoj zatvorenoj omotnici na kojoj treba biti naveden naziv objekta “NOVA UPRAVNA ZGRADA PLAVE LAGUNE D.D.“ s naznakom “za natječaj – ne otvarati” i dodatkom “original ponuda” odnosno “kopija ponude”. Ponuda treba obavezno sadržavati i digitalni zapis pohranjen na odgovarajućem elektroničkom mediju (CD, USB, ili sl.). Ponude se dostavljaju na adresu PLAVA LAGUNA d.d. – Sektor za investicije i održavanje, Rade Končara 12, 52440 Poreč.

Krajnji rok primitka ponuda je 15. veljače 2022. godine, do 12.00 sati.

11.Nepotpune ponude kao i ponude koje pristignu nakon roka iz prethodne točke neće se uzeti u razmatranje. Ukoliko na natječaj pristigne ponuda samo jednog ponuditelja i ista udovoljava traženim uvjetima, ista će se smatrati punovažećom. Sve troškove sudjelovanja u postupku natječaja snose ponuditelji.

12.Na temelju prethodno navedenih odredbi i kriterija iz natječajne dokumentacije, investitor će slobodnom ocjenom odabrati najpovoljniju ponudu. Investitor pri tome zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu ili dio ponude, da poništi natječaj u bilo koje vrijeme kao i da odbije ponude prije njihovog razmatranja, bez obveze obrazloženja za takvo postupanje, bez obveze omogućavanja uvida u pristigle ponude i bez obveze da ponuditeljima nadoknadi bilo kakve troškove ili štetu. O ishodu natječaja sudionici će biti obaviješteni pismenim putem nakon okončanja postupka i provedene analize svih pristiglih ponuda.

13.Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom na tel. broj 052/410-137 ili putem e-mail adrese: javno.nadmetanje@plavalaguna.com

PLAVA LAGUNA d.d.