Natječaji Radovi na investicijama i održavanju

Želite primati obavijesti o novim natječajima?
Na obradu osobnih podataka Plava laguna d.d. primjenjuje Pravila privatnosti koja možete pročitati ovdje.
Prijavite se na newsletter:

TEMELJITA REKONSTRUKCIJI TURISTIČKOG NASELJA SAVUDRIJA U UMAGU

PLAVA LAGUNA d.d. Poreč objavljuje

 JAVNI NATJEČAJ

radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za izvedbu radova na

TEMELJITOJ REKONSTRUKCIJI TURISTIČKOG NASELJA SAVUDRIJA U UMAGU

  1. Investitor: PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, 52440 Poreč, Rade Končara br. 12.

 2. Predmet natječaja: IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH, GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKIH I INSTALATERSKIH RADOVA, RADOVA NA OPREMANJU TE DRUGIH RADOVA NA TEMELJITOJ REKONSTRUKCIJI TURISTIČKOG NASELJA SAVUDRIJA U UMAGU.

 3. Svrha natječaja: Odabir najpovoljnijeg ponuditelja/izvođača radova.

 4Ponuda treba biti sastavljena na hrvatskom jeziku prema natječajnoj dokumentaciji, te prema uputama navedenim u Općim i tehničkim uvjetima za temeljitu rekonstrukciju turističkog naselja Savudrija u Umagu.

 5. Ponuda se može podnijeti za:

 5.1.       cjelokupan projekt rekonstrukcije objekta, ili

 5.2.      pojedine izdvojene cjeline radova:

 5.2.1.            Aluminijsko-staklena fasada,

5.2.2.           Staklarski, stolarski i bravarski radovi (unutarnja vrata, staklene pregrade i vrata, protupožarne stijene i vrata i dr.),

5.2.3.           Vodovod i kanalizacija,

5.2.4.           Strojarske instalacije (grijanje, hlađenje, ventilacija i dr.),

5.2.5.         Elektro instalacije (jake i slabe struje, gromobrana, sustava za dojavu požara, trafostanice i dr.),

5.2.6.           Sprinkler instalacija,

5.2.7.           Dizala,

5.2.8.          Krajobraz (hortikultura i instalacija navodnjavanja),

5.2.9.           Namještaj i interijersko uređenje,

5.2.10.        Bazenska tehnika,

5.2.11.         Tehnologija kuhinje

 Ponuda će biti valjana samo ukoliko ista obuhvaća sve radove (stavke) navedene u cjelokupnoj dokumentaciji kada se ponuda daje za cjelokupan projekt (5.1.), odnosno sve radove (stavke) pojedine izdvojene cjeline (5.2.) ili njezine izdvojene podcjeline ukoliko se ponuda daje samo za izdvojenu(e) cjelinu(e).

 6. Natječajnu dokumentaciju zainteresirani mogu otkupiti i preuzeti radnim danom u vremenu od 9,00 – 14,00 sati, uz uvjet da je izvršena nepovratna uplata na žiro-račun investitora broj HR1623400091100017577 (poziv na broj: OIB ponuditelja). Dokumentaciju preuzima natjecatelj u vlastitoj režiji uz prethodnu dostavu dokaza o izvršenoj uplati, te podataka o nazivu i adresi tvrtke natjecatelja, telefonu, faxu i e-mailu kontakt osobe. Cijena dokumentacije za kompletan projekt rekonstrukcije iz točke 5.1. iznosi 300,00 (slovima:

tristo) eura, a za svaku pojedinu cjelinu radova iz točke 5.2. iznosi 100,00 (slovima: sto) eura.

 7. Projektna dokumentacija koja je sastavni dio natječajne dokumentacije preuzima se u digitalnom obliku na CD-u. Svakom natjecatelju ostavlja se mogućnost da od investitora naruči projektnu dokumentaciju i u pisanom (tiskanom) obliku uz plaćanje dodatne naknade za isto. Projektna dokumentacija u pisanom (tiskanom) obliku isporučuje se natjecatelju u roku 7 dana od narudžbe i dostavljenog dokaza o uplati pripadne dodatne naknade.

 8. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve osobe koje su registrirane, te ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje poslova koji su predmet ovog natječaja.

 9. Predstavljanje investitora, upoznavanje s projektom temeljite rekonstrukcije turističkog naselja Savudrija uz njegovu prezentaciju, pojašnjenje natječajne dokumentacije uz mogućnost postavljanja pitanja od strane natjecatelja značajnih za pripremu ponude i općenito o modelu nuđenja, ugovaranja i izvođenja, za natjecatelje koji su otkupili i preuzeli natječajnu dokumentaciju, izvršit će se od strane investitora i autora projekta dana 15. srpnja 2024. godine u Hotelu Coral Plava laguna u Umagu, s početkom u 10.00 sati.

10. Radi upoznavanja sa lokacijom budućih radova, te uvida u stanje na terenu za natjecatelje koji su otkupili i preuzeli natječajnu dokumentaciju, izvršit će se organizirani pregled i to:

-      15. srpnja 2024. godine

-      25. srpnja 2024. godine

za svaki navedeni termin s početkom u 12.00 sati s predviđenim trajanjem do 14.00 sati, a uz pismenu najavu natjecatelja najmanje 1 (jedan) radni dan ranije.

11. Ponude se dostavljaju u digitalnom obliku na e-mail adresu tn.savudrija@plavalaguna.com.

Krajnji rok primitka ponuda je 9. kolovoz 2024. godine, do 12.00 sati.

12. Nepotpune ponude kao i ponude koje pristignu nakon roka iz prethodne točke neće se uzeti u razmatranje. Ukoliko na natječaj pristigne ponuda samo jednog ponuditelja i ista udovoljava traženim uvjetima, ista će se smatrati punovažećom. Sve troškove sudjelovanja u postupku natječaja snose ponuditelji.

13. Na temelju prethodno navedenih odredbi i kriterija iz natječajne dokumentacije, investitor će slobodnom ocjenom odabrati najpovoljniju ponudu. Investitor pri tome zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu ili dio ponude, da poništi natječaj u bilo koje vrijeme kao i da odbije ponude prije njihovog razmatranja, bez obveze obrazloženja za takvo postupanje, bez obveze omogućavanja uvida u pristigle ponude i bez obveze da ponuditeljima nadoknadi bilo kakve troškove ili štetu. O ishodu natječaja sudionici će biti obaviješteni pismenim putem nakon okončanja postupka i provedene analize svih pristiglih ponuda.

14. Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom na tel. broj 052/410-137 ili putem e-mail adrese: javno.nadmetanje@plavalaguna.com

PLAVA LAGUNA d.d.