O nama

Plava laguna d.d.

 

 Opći podaci

PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam

Sjedište: Rade Končara 12, 52440 Poreč, Hrvatska

Upisana u registar trgovačkog suda u Pazinu pod brojem MBS: 040020834

Temeljni kapital: 191.646.191,00 EUR podijeljen na 2.197.772 redovnih dionica bez nominalne vrijednosti i 420.000 povlaštenih dionica nominalne vrijednosti 33,00 EUR.  

Temeljni kapital je uplaćen u cijelosti

OIB: 57444289760

PDV identifikacijski broj: HR57444289760

Računi:
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb IBAN: HR1623400091100017577
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb IBAN:HR7923600001101325211
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka IBAN: HR8124020061100389462
ADDIKO BANK d.d. Zagreb IBAN: HR7325000091101010729
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb IBAN: HR3124840081135054215
ISTARSKA KREDITNA BANKA  d.d.Umag IBAN: HR7323800061110009038

Adresa e-pošte: mail@plavalaguna.com

Broj telefona +385 52 410 101

Broj telefaksa: +385 52 451 044

O nama

Plava Laguna d.d. je kompanija iza koje stoji već više od 65 godina uspješnog rada i razvoja, temeljenog na ekološkim principima i održivom razvoju, tijekom kojeg je konstantno zauzimala lidersko mjesto u hrvatskom turizmu. Dugogodišnja tradicija ostvarivanja uspješnih poslovnih rezultata i uzlazni trend rasta, rezultat su promišljenog i sustavnog unaprjeđenja proizvoda uz naslanjanje na temeljne vrijednosti i uz brigu o očuvanju financijske stabilnosti kao temeljnog dugoročnog cilja.

Osnovna djelatnost Plave Lagune je ugostiteljstvo i turizam, a u destinacijama u kojima posluje – Poreč i Umag te putem podružnice na dubrovačkom području – upravlja hotelima, resortima i kampovima u kojima može dnevno ugostiti više od 44 tisuće gostiju u približno 17 tisuća smještajnih jedinica te sa smještajnom strukturom od 20 hotela, 10 apartmanskih naselja i 9 kampova. Povrh toga, Plava Laguna upravlja s dvije marine u kojima raspolaže s 360 vezova, te nizom ugostiteljskih, sportskih i ostalih sadržaja koji upotpunjuju temeljnu ponudu smještaja. Kompanija kontinuirano ulaže značajna kapitalna sredstva u unaprjeđenje infrastrukture i sadržaja, podizanje kvalitete usluge te razvoj destinacija, između ostaloga, i kroz organizaciju velikih sportskih manifestacija poput ATP tenis turnira u Umagu – „Plava Laguna Croatia Open Umag“ te triatlonske utrke „Plava Laguna Ironman 70.3 Poreč, Istra – Hrvatska“.

Plava Laguna na samom vrhuncu turističke sezone zapošljava više od 3 tisuće zaposlenika, a godišnje ostvari preko 5 milijuna noćenja.

Grupa Plave Lagune je tijekom 2022. godine ostvarila prihode na razini od 187 milijuna eura, zaradu mjerenu EBITDA pokazateljem od 73 milijuna eura, uz profitnu marginu od 40,9% što ukazuje na kontinuitet održavanja konkurentne razine efikasnosti.

Grupu čine matično društvo Plava Laguna d.d. te podružnice Istra D.M.C. d.o.o. Umag, Travel d.o.o. Poreč, Istraturist j.d.o.o. Umag te Hotel Croatia d.d. Cavtat koji je stečen temeljem ugovora o razmjeni dionica sklopljenih između povezanih društava dana 02. rujna 2022. godine čime je Plavoj Laguni pridružen vodeći resort s 5 zvjezdica u destinaciji Dubrovnik s bogatim popratnim sadržajima poput kongresnog, spa i wellness centra.

Povijesni razvoj

Društvo Plava laguna (Laguna Poreč) osnovano je 1957. godine, kao poduzeće za ugostiteljstvo i turizam i jedno je od prvih nosilaca turističke ponude u Hrvatskoj.

Nove promjene s početkom 1991. godine potaknute su stupanjem na snagu Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, čime je započeo proces privatizacije u RH, te samim time i u “Laguni Poreč“. Na dan 03.09.1992. godine, temeljem Rješenja Agencije za restrukturiranje i razvoj te odlukom Osnivačke skupštine, “Laguna Poreč“ je pretvorena u dioničko društvo, a 26.01.1993. godine i službeno registrirana kod Privrednog suda u Rijeci. Pravno konstituiranje Plave lagune zaokružuje se konačno u veljači 1996. godine usklađenjem temeljnih akata Društva sa Zakonom o trgovačkim društvima, a činom registriranja u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci kao Plava laguna, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, poduzeće ujedno vraća i svoje povijesno ime.

Od 2000. godine Plava laguna ima stabilnu vlasničku strukturu kada putem društva Sutivan investements Anstalt Luksic grupa stječe većinski udio.

Tijekom 2001. godine izvršene su i akvizicije nekoliko društava kapitala. Tako je Plava laguna d.d. stekla 89,40% dionica društva Hoteli Croatia d.d. Cavtat, te 90,48% dionica društva Adriatic d.d. Poreč. Obzirom na visinu udjela u temeljnom kapitalu, Adriatic d.d. je 01. listopada 2002. godine pripojen dioničkom društvu Plava laguna, koje je tako proširilo segment svoje ponude i na nautički turizam. Dokapitalizacijom društva Hoteli Croatia d.d. 2003.godine, povećan je vlasnički udio Plave lagune d.d. na 92,28%.

Tijekom 2012. izvršene su sve potrebne predradnje za pripajanje društva Hotel Bonavia d.d. Rijeka dioničkom društvu Plava laguna, s pravnim učinkom od 01. siječnja 2013. godine, čime Plava laguna obogaćuje svoj portfelj hotelom kategorije 4* drugačijeg tipa poslovanja.

S danom 01. siječnja 2014. godine provedeno je pripajanje portfelja hotela iz sustava Luksic grupe na području Dubrovnika čime je uspostavljeno novo društvo Jadranski luksuzni hoteli d.d. Dubrovnik. U postupku pripajanja, pripojeno je i društvo hoteli Croatia d.d. Cavtat.

Krajem studenog 2014. prodavatelj Zagrebačka banka d.d. i kupac Plava laguna d.d. zaključili su transakciju kupoprodaje dionica trgovačkog društva Istraturist Umag d.d., kojim je Plava laguna stekla 4.349.400 redovnih dionica Istraturista, koje predstavljaju 93.04 % temeljnog kapitala Istraturista, čime je nova grupa Plava laguna povećala svoj kapacitet na preko 42 tisuće kreveta.

S danom 01. siječnja 2018. godine Istraturist Umag d.d. Umag pripojen je društvu Plava Laguna d.d. Poreč temeljem Ugovora o pripajanju sklopljenog dana 29.06.2017. godine te odluka glavnih skupština oba društva od 11. 08. 2017. godine.

Time je Plava Laguna postala sveopći pravni slijednik sve imovine, prava i obveza dosadašnjeg Istraturista.

U rujnu 2022. godine Plava laguna je izvršila razmjenu i prodaju svog vlasničkog udjela u društvu Jadranski luksuzni hoteli d.d. od 32,48%  u zamjenu za stjecanje dodatnog vlasničkog udjela od 65,50% u društvu Hotel Croatia d.d.  Tim stjecanjem se vlasnički udio Plave lagune u društvu Hotel Croatia d.d. povećava na 97,98%, dok je Plava laguna u potpunosti izašla iz vlasničke strukture društva Jadranski luksuzni hoteli.

Plava Laguna je u kolovozu 2023. godine prijenosom dionica manjinskih dioničara postala jedini dioničar Hotela Croatia.d.d.

Krajem 2023. godine hotel Bonavia izlazi iz portfelja Društva, temeljem ugovora o kupoprodaji hotela društvu Bonavia Rijeka d.o.o. Rijeka.

Vlasnička struktura na dan 30.04.2024.

REDOVNE DIONICE

RB.

IME DIONIČARA

Broj dionica

Postotak

1.

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. (02535697732)/ADRIATIC INVESTMENT GROUP (05210076578)

1.851.352

84,24

2.

OTP BANKA D.D. (52508873833)/AZ OMF KATEGORIJE B (59318506371)

93.793

4,27

3.

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. (23057039320)/PBZ CO OMF - KATEGORIJA B (99318944138)

18.308

0,83

4.

BOGDANOVIĆ ZORAN (67789051313)

17.031

0,77

5.

OTP BANKA D.D. (52508873833)/ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B (37688683890)

16.919

0,77

6.

ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473)/AZ PROFIT OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (22134623145)

9.829

0,45

7.

INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. (68481874507)

9.140

0,42

8.

OTP BANKA D.D. (52508873833)/ERSTE PLAVI EXPERT - DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (21938195883)

5.814

0,26

9.

OTP BANKA D.D. (52508873833)/ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE A (29597039090)

5.796

0,26

10.

NOVAK MIRKO (47162075931)

4.170

0,19

11.

VLASTITE DIONICE

2.346   

0,1

12.

MALI DIONIČARI

161.940

7,44

Total:

 

2.196.438

100,00

POVLAŠTENE DIONICE

RB.

IME DIONIČARA

Broj dionica

Postotak

1.

ADRIATIC INVESTMENT GROUP

420.000

100,00

Total:

 

420.000

100,00

       

UPRAVA  
Dragan Pujas             Predsjednik
Damir Mendica             Član
Danira Rančić             Član
              

NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor ima sedam članova, od kojih šest članova bira Glavna skupština,  a sedmi je član Nadzornog odbora predstavnik radnika poslodavca i imenuju ga radnici putem Radničkog vijeća po zakonom predviđenom postupku.

Članovi Nadzornog odbora izabiru se na vrijeme od četiri godine. Početak trajanja mandata za svakog člana Nadzornog odbora računa se od dana izbora.
Članovi Nadzornog odbora Društva čiji mandat završava 29. kolovoza 2025. godine:

1. DAVOR LUKSIC LEDERER
- predsjednik Nadzornog odbora Društva od dana 20.09.2011. godine

2. PATRICIO TOMAS BALMACEDA TAFRA
- zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva od dana 05.10.2006. godine, a član Nadzornog odbora od dana 13.01.2003. godine

3. DAVOR DOMITROVIĆ
- član Nadzornog odbora Društva od dana 20.09.2011. godine

4. PAUL MARIE FRANCOIS JEAN RENE' LE BAULT de LA MORINIERE
- član Nadzornog odbora Društva od dana 29.04.2022. godine

5. NEVEN STAVER
- član Nadzornog odbora Društva od dana 23.12.2019. godine

6. CHRISTIAAN PAUL DIJK
- član Nadzornog odbora Društva od dana 04.05.2023. godine

 7. MARICA KURTEK
- član Nadzornog odbora Društva od dana 23.12.2019. godine

U cilju unaprjeđenja korporativnog upravljanja i transparentnosti poslovanja, Nadzorni je odbor osnovao dva pododbora – Revizijski odbor i Odbor za primitke. U nastavku donosimo opis poslova svakog pojedinog odbora:

Revizijski odbor djeluje sukladno Zakonu o reviziji, Uredbi (EU) br. 537/2014, Kodeksu korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d. i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga te drugim primjenjivim propisima, i to kao savjetodavno tijelo koje prati postupak financijskog izvještavanja, učinkovitost sustava unutarnje kontrole te sustav upravljanja rizicima, nadgleda provođenje zakonske revizije konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja te izvješćuje Nadzorni odbor o ishodu zakonske revizije, prati neovisnost samostalnih revizora ili revizorskih društava koji obavljaju reviziju, daje preporuke Nadzornom odboru za odabir samostalnog revizora ili revizorskog društva, te ostale poslove u svrhu pružanja potpore računovodstvu Društva te uspostave dobre i kvalitetne unutarnje kontrole u Društvu.

Odbor za primitke djeluje sukladno Kodeksu korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d. i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Politici primitaka članova Uprave od dana 20. srpnja 2020. godine te ostalim primjenjivim propisima, kao savjetodavno tijelo zaduženo za predlaganje Nadzornom odboru politike primitaka članova Uprave te članova Nadzornog odbora, preporučuje primitke koje bi trebali primiti članovi Uprave svake pojedine godine temeljem procjene uspješnosti poslovanja i rezultata Društva te njihovih osobnih rezultata, nadzire iznos i strukturu primitaka višeg rukovodstva i radnika te nadgleda pripremu izvješća o primicima.

HUT

Plava Laguna d.d. je član Hrvatske udruge turizma.