Novosti

Pravila nagradne igre “Ostanimo u vezi!”

BROJ: 02/01/2018/2
URBROJ: 02-01-2018-1 

Temeljem članka 69. st. 5. Zakona igrama na sreću (NN br. 87/09), te odobrenja Ministarstva financija (Klasa: UP/I-460-02/18-01/150 Ur.br.: 513-07-21-01/18-3 ) izdanog dana 08. ožujka 2018. godine na zahtjev trgovačkog društva Plava laguna, d.d., iz Poreča, R. Končara 12, OIB: 57444289760, koje priređuje nagradnu igru pod nazivom “Ostanimo u vezi!” (dalje: Društvo ili Priređivač), Uprava Društva utvrdila je dana 31.01.2018. godine sljedeća: PRAVILA NAGRADNE IGRE “Ostanimo u vezi!”

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom “Ostanimo u vezi!” je Društvo, koje je valjano registrirano pri nadležnom Trgovačkom sudu u Pazinu za priređivanje posebnih igara na sreću.

Nagradna igra priređuje se u cilju motiviranja gostiju i potencijalnih gostiju poslovnih objekata priređivača (hotela i apartmana) da ispune obrazac prijavnice sa osobnim podacima putem web stranica Društva, na sajmovima, na događajima u organizaciji Društva, putem kontakt centra ili prilikom boravka u objektu kako bi ih obavještavali o aktualnim ponudama i novostima u našim objektima i ponudi.

Članak 2.

Nagradna igra održava se na web stranicama, na sajmovima, na događajima u organizaciji Društva, putem kontakt centra i u svim poslovnim objektima Društva (hoteli i apartmani), u razdoblju od 01.04.2018. do 31.10.2018. i ima samo jedno kolo.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na web stranicama Društva. 

Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju svi gosti i potencijalni gosti koji ispune obrazac prijave online na službenim internet stranicama Društva, gosti koji ostave podatke i daju dopuštenje da ih Društvo kontaktira putem kontakt centra, na sajmovima, na događajima u organizaciji Društva, kako bi ih obavještavali o aktualnim ponudama i novostima u našim objektima i ponudi, te gosti svih poslovnih objekta priređivača (hotela i apartmana) stariji od 18 godina, neovisno o cijeni i dužini trajanja boravka, a koji u razdoblju od 01.04.2018. do 31.10.2018. godine popune obrazac prijave za newsletter ili program vjernosti i ubace isti u vidljivo označen sandučić pokraj recepcije ili ga predaju osoblju na recepciji poslovnog objekta u kojem borave. Za sudjelovanje u nagradnoj igri, sudionici su obvezni upisati svoje podatke (ime, prezime, adresu ili e-mail adresu) u za to predviđeno mjesto na obrascu prijave. Popunjavanjem toga obrasca gosti ujedno daju svoju izričitu suglasnost da ih Društvo kontaktira u promotivne svrhe, odnosno da u te svrhe prikuplja, obrađuje i koristi isključivo te osobne podatke. Svaki sudionik ove nagradne igre može u svako doba putem adrese iz čl. 10. ovih Pravila zatražiti da Društvo briše njegove osobne podatke iz relevantne datoteke, odnosno da Društvo te podatke više ne obrađuje niti koristi u naznačene svrhe.

Članak 5.

Gosti poslovnih objekata Društva (hotela i apartmana) imaju pravo ispuniti jedan obrazac prijave za jedan boravak.

Potencijalni gosti i gosti koji ispune obrazac prijave online ili ostave svoje podatke putem sajmova, događaja u organizaciji Društva ili kontakt centra imaju pravo jednom sudjelovati u nagradnoj igri.

Članak 6.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati radnici priređivača niti članovi njihove uže obitelji (bračni drug, djeca, posvojenici, štićenici).

Članak 7.

Fond nagrada sastoji se od:

• jedan sedmodnevni boravak za dvije osobe, u hotelu Društva po izboru u destinaciji Poreč u 2019., a u periodu ovisnom o raspoloživosti.
Vrijednost 9.000,00 kn

• jedan vikend boravak za dvije osobe, u hotelu Društva po izboru u destinaciji Poreč u 2019., a u periodu ovisnom o raspoloživosti.
Vrijednost 3.600,00 kn

• jedan sedmodnevni boravak za dvije osobe, u hotelu Društva po izboru u destinaciji Umag u 2019., a u periodu ovisnom o raspoloživosti.
Vrijednost 9.000,00 kn

• jedan vikend boravak za dvije osobe, u hotelu Društva po izboru u destinaciji Umag u 2019., a u periodu ovisnom o raspoloživosti.
Vrijednost 3.600,00 kn

• jedan sedmodnevni boravak za dvije osobe, u Grand hotel Bonavia u 2019., a u periodu ovisnom o raspoloživosti.
Vrijednost 9.000,00 kn

• jedan vikend boravak za dvije osobe, u Grand hotel Bonavia u 2019., a u periodu ovisnom o raspoloživosti.
Vrijednost 3.600,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 37.800,00 kuna

Nagrade nisu zamjenjive za novac niti druge vrijednosti.

Članak 8.

Sve online prijave i sve prijave dobivene putem kontakt centra te svi predani obrasci prijava gostiju koji su boravili u objektima Društva, koji su jasno ispunjeni će se pohraniti u računalnu bazu podataka Društva.

Sukladno računalnom programu u koji će se sve prijave pohranjivati, svaka će prijava dobiti svoj broj, te će predsjednik komisije pritiskom tipke na računalu, u vrijeme kad se velikom brzinom izmjenjuju redni brojevi prijava, zaustaviti to izmjenjivanje brojeva na jednom broju.

Na gore naveden način dobivanja nagradnog broja, odredit će se dobitna prijava.

Javno “izvlačenje” nagrađenih održat će se na adresi, Jadranska 66, Umag, 05.12.2018. godine s početkom u 11 sati.

U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke o sudioniku (ime, prezime, potpis, adresu ili email adresu) navedene u za to predviđeno mjesto na prijavi, bit će izvučena druga.

Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija u sastavu:
1. Lea Konjević, predsjednik Komisije
2. Davor Buić, član Komisije
3. Katarina Turkalj, član Komisije

O toku izvlačenja vodi se zapisnik.

Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju o svome riziku i trošku.

Članak 9.

Rezultati izvlačenja bit će objavljeni 10.12.2018. na web stranicama društva.

Svi nagrađeni bit će i pisanim putem (poštom ili putem e-maila) u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada obaviješteni o dobivenoj nagradi.

Članak 10.

Dobitnici svoju nagradu (boravak) trebaju dogovoriti kontaktiranjem rezervacijskog centra Društva na sljedeće kontakt podatke, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi:

Rezervacijski centar
T: +385 52 700 700
E: booking@plavalaguna.com

Ako dobitnici nagrada ne dogovore (preuzmu) u rokovima navedenim u ovom članku svoje nagrade, Društva ih je dužan ponovno u roku od 8 dana od isteka gore navedenih rokova obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od 8 niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.

Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.

Članak 11.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema nagrađenom po osnovi nagradne igre.

Osim uručenja nagrade nagrađenom sudioniku iz prethodnog članka, Priređivač prema sudionicima ove nagradne igre neće imati nikakvih obveza.

Članak 12.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 13.

Priređivač zadržava pravo nagradnu igru  otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o otkazu, prekidu ili stavljanju nagradne igre u stanje mirovanja biti obaviješteni putem web stranica Društva. 

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri činom predaje popunjenog obrasca u skladu sa čl. 4. ovh Pravila prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila te ujedno potvrđuje da su mu ova Pravila u cijelosti jasna.

Pravila stupaju na snagu i primjenjuju se idućega dana nakon javne objave u smislu čl. 3., uz uvjet uredno ishođenog odobrenja Ministarstva financija.

Na ova se Pravila primjenjuje hrvatsko pravo.

Članak 15.

Društvo se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa odmah po donošenju ovih pravila.

Članak 16.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Trgovački sud u Pazinu.

Direktorica Sektora za marketing

Lea Konjević