Novosti

Pravila nagradne igre „Osvojite sedmodnevni boravak – ankete 2015“

BROJ: 02/01/2015/12

URBROJ: 02-01-2015-12

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću ( «Narodne novine», broj 87/09, 35/13), članka 6. Pravilnika o privređivanju nagradnih igara («Narodne novine», broj 08/10) i članka 25. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo iz Poreča, ul. R. Končara br. 12. ( u daljnjem tekstu: Organizator), donosi slijedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE „OSVOJITE SEDMODNEVNI BORAVAK – ANKETE 2015“

Naziv organizatora

Članak 1.

Priređivač nagradne igre je PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam iz Poreča, ul. R.Končara br. 12. – OIB 57444289760.

Svrha privređivanja nagradne igre

Članak 2.

Organizator će provesti anketiranje gostiju koji će boraviti tijekom 2015. godine u njegovim objektima, s krajnjim ciljem usklađenja ponude s željama gostiju.

Gosti popunjavaju anketne listove sa svojim osobnim podacima te ih ubacuju u posebnu kutiju za anketne listiće na recepciji ili ostavljaju na vidljivom mjestu u sobi.

Ova se nagradna igra organizira sa svrhom motiviranja gostiju da popune anketne listove.

Vrijeme trajanja nagradne igre

Članak 3.

Nagradna igra  održava se od 08.06.2015. do 01.11.2015.

Fond nagrada

Članak 4.

Fond nagrada za goste se sastoji od:

1. 2 x sedmodnevnog (6 noćenja) boravka za dvije osobe na bazi polupansiona u hotelu u vrijednosti od 5.000,00 Kn (pet tisuća kuna) po boravku.
2. 2 x sedmodnevnog (6 noćenja) smještaja u četverokrevetnom apartmanu u vrijednosti od 4.000,00 Kn (četiri tisuće kuna) po boravku.
3. 2 x sedmodnevnog (6 noćenja) smještaja u autokampu za 4 osobe i mjesta za korištenje vlastitog šatora, karavan prikolice ili kampera u vrijednosti od 3.000,00 Kn (tri tisuće kuna) po boravku.

Vrijednost nagradnog fonda

Članak 5.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi: 24.000,00 Kn (dvadesetičetiritisuće kuna).

Nagrada nije zamjenjiva za novac.

Upoznavanja sudionika s pravilima nagradne igre

Članak 6.

Sudionici nagradne igre bit će upoznati s načinom sudjelovanja i pravilima nagradne igre putem web stranica organizatora.

Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri

Članak 7.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju gosti koji su popunili anketne listove u periodu iz članka 3.

Gosti popunjavaju anketne listove sa svojim osobnim podacima te ih ubacuju u posebnu kutiju za anketne listiće na recepciji.

Svaki sudionik nagradne igre može popuniti samo jedan anketni list.

Izvlačenje nagrada

Članak 8.

Izvlačenje nagrada održati će se javno u sjedištu organizatora na adresi u Poreču, ul. R.Končara br. 12., dana 02.11.2015. godine u 12.00 sati, u nazočnosti povjerenstva od tri (3) člana.

Način objave rezultata

Članak 9.

Imena dobitnika bit će objavljena na web stranicama organizatora u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja.

Dobitnici nagrada bit će o nagradi obaviješteni putem web stranice organizatora kao i pismenim putem.

Korištenje nagrade

Članak 10.

Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana primitka pismene obavijesti o dobitku nagrade.

Članak 11.

Nagradu dobitnici mogu koristiti u razdoblju od 01.01.2016. do 31.12.2016. u terminu dogovorenom s organizatorom.

Članak 12.

Izvlačenje nagrada izvršiti će se bez obzira na broj prijavljenih sudionika.

Prekid nagradne igre

Članak 13.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran,  odnosno koje nije mogao spriječiti. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice organizatora.

Ostale odredbe

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Organizator se obvezuje pet (5)% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 15.

U slučaju spora između organizatora i sudionika ove nagradne igre nadležan je stvarno nadležni sud prema sjedištu Organizatora.

Članak 16.

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena na web stranicama organizatora.

Plava Laguna tim

Pravila nagradne igre odobrena su rješenjem Središnjeg ureda Ministarstva financija Porezne uprave.